Presentasjon av utstillere 2019

Barnevakten er en ideell foreldreorganisasjon som ble startet for ca. 18 år siden. Formålet med Barnevakten er at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte, og at barn og unge skal vokse opp med et medietilbud som inngår som en positiv del av en sunn oppvekst.I Barnevakten ønsker vi å formidle informasjon og oppmuntre foreldre til å ta del i barn og unges liv og mediehverdag, samt øke voksnes kunnskaper og stimulere til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk. Barnevakten arbeider ut fra FNs barnekonvensjon som understreker barns rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse mot informasjon som kan være skadelig. Vi jobber ut fra samme verdigrunnlag som barnehage og skole, og har fokus på foresattes rolle som de som har ansvar for barna også på nett, samt barn og unges egen evne til å reflektere og ta gode valg. Våre foredrag har som mål å gi inspirasjon, slik at foreldre og barn kan samarbeide om å utvikle gode medievaner. Barnevakten holdt ca. 700 foredrag over hele Norge i fjor, og møtte ca 54 000 foreldre og barn. Våre foredrag i barnehagene har som mål å gi voksne rundt barnet en grunnleggende forståelse for hvordan de kan bygge opp mediegleden, og samtidig sette sunne rammer rundt barnets og egen mediebruk. Målet er bevisste barn som istandsettes til å ta smarte medievalg, og voksne som er bevisst sin rolle som forbilder.
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Hege Kaspersen
E-post: hege@barnevakten.no

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Direktoratet er eid av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for blant andre Utenriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.
Flere norske barnehager bruker allerede de internasjonale utdanningsprogrammene til å reise på jobbskygging, bygge nettverk og jobbe sammen med andre kollegaer i Europa i prosjekter. Det å følge kollegaer i andre land i deres daglige arbeid i barnehagen og lære mer om ulike barnehagesystem gir unike muligheter til å heve sin kompetanse og speile sin egen praksis. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ønsker å nå ut til flere norske barnehager med dette tilbudet. 

Lek, læring og kreativitet er alle områder som har et stort potensiale til å styrkes gjennom barnehagens digitale praksis. Den nye Rammeplanen for barnehage legger vekt på at digitale verktøy skal være med på å legge til rette for gode læreprosesser og et allsidig læringsmiljø. Vi vet at dette ikke nås ved å bare investere i digitalt utstyr. Vi vet også at for å få til den utviklingen du ønsker i din barnehage, så er det mange elementer å holde oversikt over og samtidig følge opp.
Gjennom mange år har Eplehuset bygget opp solid erfaring og kompetanse for å være en trygg, lokal og tilstedeværende ressurs for alle aktørene i utdanningsløpet. Vi er din samarbeidspartner i hele prosessen fra kartlegging, planlegging, implementering til oppfølging. Vi har et eget team som jobber med fullt fokus på hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Teamet består av tekniske konsulenter, pedagoger og rådgivere med mange års fartstid. Vi har erfaring og kompetanse på implementering av og opplæring i bruk av digitale verktøy med fokus på læring, i små og store kommuner. Sammen med deg og din barnehage finner vi de beste løsningene.

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklige. Forlaget utgir også en rekke offentlige publikasjoner og andre oppdragsutgivelser.

Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Kari Økland Lien
E-post: kari.lien@fagbokforlaget.no